تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (پکیج ایران رادیاتور ECO22FF )
ظرفیت حرارتی ورودی (kW) 24.7
ظرفیت حرارتی ورودی (kcal/hr) 21238
ظرفیت حرارتی خروجی (kW) 22
ظرفیت حرارتی خروجی (kcal/hr) 18916
حداکثر دمای آب مدار گرمایش (C) 85
حداکثر دمای آب مدار آب گرم (C) 60
حداقل فشار آب راه انداز (bar) 0.5
حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) 5
ظرفیت منبع انبساط (lit) 8
قطر لوله های مدار گرمایش (inch) 3/4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) 1/2
قطر لوله ورودی گاز (inch) 3/4
قطر دودکش(cm) لوله داخلی : 6 لوله خارجی : 10
وزن خالص (kg) 29
عرض (mm) 400
ارتفاع (mm) 720
عمق (mm) 340
افزودن

اضافه کن

پکیج ایران رادیاتور   K24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L36FF  
پکیج ایران رادیاتور   L28FF  
پکیج ایران رادیاتور   L28CF  
پکیج ایران رادیاتور   LR24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ES28FF  
پکیج ایران رادیاتور   E24FF  
پکیج ایران رادیاتور   M24FF  
پکیج ایران رادیاتور   M24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ECO22FF  
پکیج ایران رادیاتور   BM24FF  
پکیج ایران رادیاتور   BM24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ECO24FF  
افزودن

اضافه کن

پکیج ایران رادیاتور   K24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L36FF  
پکیج ایران رادیاتور   L28FF  
پکیج ایران رادیاتور   L28CF  
پکیج ایران رادیاتور   LR24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L24FF  
پکیج ایران رادیاتور   L24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ES28FF  
پکیج ایران رادیاتور   E24FF  
پکیج ایران رادیاتور   M24FF  
پکیج ایران رادیاتور   M24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ECO22FF  
پکیج ایران رادیاتور   BM24FF  
پکیج ایران رادیاتور   BM24CF  
پکیج ایران رادیاتور   ECO24FF