فشار آب گرم در ساختمان بعد از باز کردن آب سرد زیاد می شود و در حالت عادی فشار آب گرم خیلی کم است.

به علت وجود مشکل پمپ آب در ساختمان می باشد.

احتمالا پمپ آب موجود در ساختمان ایراد دارد که این ایراد می تواند از تنظیم نبودن فشار باد پمپ و یا تنظیم نبودن فشار راه انداز پمپ می باشد.