تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (رادیاتور بوتان Elena 350)
ارتفاع آکس mm)A) 350
ارتفاع کل mm)H) 427
عرض mm)W) 80
عمق mm)D) 95
قطر لوله ورودی(inch) 1
وزن تقریبی (kg) 1.0
حجم آب (lit) 0.36
توان حرارتی W)ΔT=60) 138
توان حرارتی Kcal/hr )ΔT=60) 119
N (توان معادله مشخصه) 1.294
افزودن

اضافه کن

رادیاتور بوتان   Elena 350  
رادیاتور بوتان   Elena 500  
رادیاتور بوتان   Elena 600  
رادیاتور بوتان   Il Primo 350  
رادیاتور بوتان   Il Primo 500  
رادیاتور بوتان   Il Primo 600  
رادیاتور بوتان   Vittoria 350  
رادیاتور بوتان   Vittoria 500  
رادیاتور بوتان   Vittoria 600  
افزودن

اضافه کن

رادیاتور بوتان   Elena 350  
رادیاتور بوتان   Elena 500  
رادیاتور بوتان   Elena 600  
رادیاتور بوتان   Il Primo 350  
رادیاتور بوتان   Il Primo 500  
رادیاتور بوتان   Il Primo 600  
رادیاتور بوتان   Vittoria 350  
رادیاتور بوتان   Vittoria 500  
رادیاتور بوتان   Vittoria 600