تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (پکیج بوتان Perla 24Rsi)
ظرفیت حرارتی ورودی (kW) 26
ظرفیت حرارتی ورودی (kcal/hr) 22400
ظرفیت حرارتی خروجی (kW) 24.19
ظرفیت حرارتی خروجی (kcal/hr) 20820
حداکثر دمای آب مدار گرمایش (C) 90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم (C) 60
حداقل فشار آب راه انداز (bar) 5
حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) 8
ظرفیت منبع انبساط (lit) 8
قطر لوله های مدار گرمایش (inch) 3/4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) 1/2
قطر لوله ورودی گاز (inch) 3/4
قطر دودکش(cm) لوله داخلی:6 لوله خارجی:10
وزن خالص (kg) 32
عرض (mm) 400
ارتفاع (mm) 740
عمق (mm) 345
افزودن

اضافه کن

پکیج بوتان   Perla 24i  
پکیج بوتان   Perla 28i  
پکیج بوتان   Perla 24Rsi  
پکیج بوتان   Perla 28Rsi  
پکیج بوتان   Perla 32Rsi  
پکیج بوتان   CV424s  
پکیج بوتان   CV424i  
پکیج بوتان   verona 24RSi  
پکیج بوتان   verona 24i  
پکیج بوتان   Calda Venezia 24KIS  
پکیج بوتان   Calda Venezia 28KIS  
پکیج بوتان   Calda Venezia 24KI  
پکیج بوتان   Calda Venezia 28KI  
پکیج بوتان   Benessere Pro 30KIS  
پکیج بوتان   Benessere Pro  
پکیج بوتان   Optima Alta 35C  
پکیج بوتان   Parma22i  
پکیج بوتان   Parma22RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 24RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 28i  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 28RSi  
پکیج بوتان پارما   Parma24RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 32RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 24i  
افزودن

اضافه کن

پکیج بوتان   Perla 24i  
پکیج بوتان   Perla 28i  
پکیج بوتان   Perla 24Rsi  
پکیج بوتان   Perla 28Rsi  
پکیج بوتان   Perla 32Rsi  
پکیج بوتان   CV424s  
پکیج بوتان   CV424i  
پکیج بوتان   verona 24RSi  
پکیج بوتان   verona 24i  
پکیج بوتان   Calda Venezia 24KIS  
پکیج بوتان   Calda Venezia 28KIS  
پکیج بوتان   Calda Venezia 24KI  
پکیج بوتان   Calda Venezia 28KI  
پکیج بوتان   Benessere Pro 30KIS  
پکیج بوتان   Benessere Pro  
پکیج بوتان   Optima Alta 35C  
پکیج بوتان   Parma22i  
پکیج بوتان   Parma22RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 24RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 28i  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 28RSi  
پکیج بوتان پارما   Parma24RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 32RSi  
پکیج بوتان   پرلا پرو Perla Pro 24i