تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (پکیج بوتان پرلا پرو Perla Pro 28i)
ظرفیت حرارتی ورودی (kW) ۳۰٫۹
ظرفیت حرارتی ورودی (kcal/hr) ۲۶،۶۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی (kW) 28
ظرفیت حرارتی خروجی (kcal/hr) ۲۴،۱۰۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش (C) 90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم (C) 60
حداقل فشار آب راه انداز (bar) ۰٫۱۵
حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) 5
ظرفیت منبع انبساط (lit) 8
قطر لوله های مدار گرمایش (inch) 3/4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) 1/2
قطر لوله ورودی گاز (inch) 3/4
قطر دودکش(cm) ۱۵
وزن خالص (kg) 30
عرض (mm) ۴۵۰
ارتفاع (mm) ۷۴۰
عمق (mm) ۳۴۵
افزودن

اضافه کن

پکیج بوتان پرلا   Perla 24i  
پکیج بوتان پرلا   Perla 28i  
پکیج بوتان پرلا   Perla 24Rsi  
پکیج بوتان پرلا   Perla 28Rsi  
پکیج بوتان پرلا   Perla 32Rsi  
پکیج بوتان سی وی   CV424s  
پکیج بوتان سی وی   CV424i  
پکیج بوتان ورونا   verona 24RSi  
پکیج بوتان ورونا   verona 24i  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 24KIS  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 28KIS  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 24KI  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 28KI  
پکیج بوتان بنسره   Benessere Pro 30KIS  
پکیج بوتان بنسره   Benessere Pro 28 k  
پکیج بوتان اپتیما   Optima Alta 35C  
پکیج بوتان پارما   Parma22i  
پکیج بوتان پارما   Parma22RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 24RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 28i  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 28RSi  
پکیج بوتان پارما   Parma24RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 32RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 24i  
پکیج بوتان پاویا   Pavia 24 Rsi  
پکیج بیتا   Bita 22 Open  
پکیج بیتا   Bita 22 Sealed  
پکیج بیتا   Bita 24 Sealed  
افزودن

اضافه کن

پکیج بوتان پرلا   Perla 24i  
پکیج بوتان پرلا   Perla 28i  
پکیج بوتان پرلا   Perla 24Rsi  
پکیج بوتان پرلا   Perla 28Rsi  
پکیج بوتان پرلا   Perla 32Rsi  
پکیج بوتان سی وی   CV424s  
پکیج بوتان سی وی   CV424i  
پکیج بوتان ورونا   verona 24RSi  
پکیج بوتان ورونا   verona 24i  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 24KIS  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 28KIS  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 24KI  
پکیج بوتان ونزیا   Calda Venezia 28KI  
پکیج بوتان بنسره   Benessere Pro 30KIS  
پکیج بوتان بنسره   Benessere Pro 28 k  
پکیج بوتان اپتیما   Optima Alta 35C  
پکیج بوتان پارما   Parma22i  
پکیج بوتان پارما   Parma22RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 24RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 28i  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 28RSi  
پکیج بوتان پارما   Parma24RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 32RSi  
پکیج بوتان پرلا پرو   Perla Pro 24i  
پکیج بوتان پاویا   Pavia 24 Rsi  
پکیج بیتا   Bita 22 Open  
پکیج بیتا   Bita 22 Sealed  
پکیج بیتا   Bita 24 Sealed