تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (رادیاتور ترمو کالر ایران رادیاتور 500)
ارتفاع آکس mm)A) 500
ارتفاع کل mm)H) 580
عرض mm)W) 90
عمق mm)D) 61
قطر لوله ورودی(inch) 1
وزن تقریبی (kg) 1.35
حجم آب (lit) 0.45
توان حرارتی خروجی W)ΔT=60) 146
توان حرارتی خروجیKcal/hr ) ΔT=60) 126
N (توان معادله مشخصه) 1.317
افزودن

اضافه کن

رادیاتور کال   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور سولار(وراندا)   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور ماکسی   ایران رادیاتور500  
رادیاتور ترمو کالر   ایران رادیاتور 500  
ایران رادیاتور   پنل یک متری  
رادیاتور اکو   مدل 500  
افزودن

اضافه کن

رادیاتور کال   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور سولار(وراندا)   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور ماکسی   ایران رادیاتور500  
رادیاتور ترمو کالر   ایران رادیاتور 500  
ایران رادیاتور   پنل یک متری  
رادیاتور اکو   مدل 500