تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی ( رادیاتور ماکسی ایران رادیاتور500)
ارتفاع آکس mm)A) 500
ارتفاع کل mm)H) 568
عرض mm)W) 74
عمق mm)D) 80
قطر لوله ورودی(inch) 1
وزن تقریبی (kg) 0.92
حجم آب (lit) 0.3
توان حرارتی خروجی W)ΔT=60) 157
توان حرارتی خروجیKcal/hr ) ΔT=60) 135
N (توان معادله مشخصه) 1.320
افزودن

اضافه کن

رادیاتور کال   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور سولار(وراندا)   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور ماکسی   ایران رادیاتور500  
رادیاتور ترمو کالر   ایران رادیاتور 500  
ایران رادیاتور   پنل یک متری  
رادیاتور اکو   مدل 500  
افزودن

اضافه کن

رادیاتور کال   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور سولار(وراندا)   ایران رادیاتور 500  
رادیاتور ماکسی   ایران رادیاتور500  
رادیاتور ترمو کالر   ایران رادیاتور 500  
ایران رادیاتور   پنل یک متری  
رادیاتور اکو   مدل 500