تلفن: ۷۷۲۷۲۹۴۳- ٧٧١٨۵۶۶۴- ۷۷۲۱۲۸۶۲- ۷۷۴۵۵۱۲۶
مشخصات کلی (پکیج ریلو(ریللو) 24 CIAO S)
ظرفیت حرارتی ورودی (kW) 25.8
ظرفیت حرارتی ورودی (kcal/hr) 22200
ظرفیت حرارتی خروجی (kW) 23.94
ظرفیت حرارتی خروجی (kcal/hr) 20600
حداکثر دمای آب مدار گرمایش (C) 80
حداکثر دمای آب مدار آب گرم (C) 60
حداقل فشار آب راه انداز (bar) 0.15
حداکثر ارتفاع پمپ (m.w.c) 13.7
ظرفیت منبع انبساط (lit) 8
قطر لوله های مدار گرمایش (inch) 3/4
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم (inch) 1/2
قطر لوله ورودی گاز (inch) 3/4
قطر دودکش(cm) لوله داخلی:6 لوله خارجی:10
وزن خالص (kg) 31
عرض (mm) 248
ارتفاع (mm) 715
عمق (mm) 405
افزودن

اضافه کن

پکیج ریلو(ریللو)   20 CIAO S  
پکیج ریلو(ریللو)   24 CIAO S  
پکیج ریلو(ریللو)   MYNUTE 28  
پکیج ریلو(ریللو)   MYNUTE 35  
افزودن

اضافه کن

پکیج ریلو(ریللو)   20 CIAO S  
پکیج ریلو(ریللو)   24 CIAO S  
پکیج ریلو(ریللو)   MYNUTE 28  
پکیج ریلو(ریللو)   MYNUTE 35